Overzicht workshops PLEXS congres 6 maart 2023

1  Cascade advocaten – Jurisprudentie examens

Wat kunnen we leren van de rechtspraak op het vlak van examinering? In deze workshop worden nieuwe en oudere uitspraken van rechters over het eindexamen besproken.

 

2  Cascade advocaten – Positie en taken examencommissie

De examencommissie is per 1 augustus 2021 wettelijk geregeld. In deze workshop wordt ingegaan op de taken van de examencommissie en zijn positie ten opzichte van de directeur, de bestuurder en de examensecretaris.

 

3  Cito – Wolf: Go with the flow

In deze workshop nemen wij je mee in de wereld van Wolf. Het webbased programma van Cito waarin we leerlingenscores verzamelen en verwerken. Op basis van deze gegevens adviseren we CvTE over de vast te stellen N-termen. Van het inrichten tot de export van scores naar het LAS. Wat zijn voor 2023 de vernieuwingen? En wat zijn de consequenties van dit tweede corona examenjaar?

Kortom genoeg onderwerpen om met elkaar te bespreken.

 

4  CvTE & Cito – (door)ontwikkeling cspe’s

In 2023 worden de cspe’s weer als centraal examen afgenomen. In de afgelopen drie jaar heeft de ontwikkeling van de cspe’s niet stilgestaan. In elk cspe wordt in 2023 tenminste een onderdeel afgenomen vanuit Facet en nieuwe digitale applicaties zijn ontwikkeld in html of als ci (customer interface) in Facet. Stapsgewijs wordt de modulering van de cspe’s doorgevoerd. Doelstelling is dat in 2024 al voor bijna alle profielvakken de modules van het examenprogramma als deelexamen kunnen worden afgenomen Daarnaast is er ook aandacht voor de mogelijkheden tot herkansing op onderdeelniveau (en mogelijk ook de N-L-tool). Met deze ontwikkelingen willen we de cspe’s nog beter afstemmen op het onderwijs en de leerlingen. De (voorgenomen) actualisering van de examenprogramma’s is hiervoor ook belangrijk. Marcel Claessens van het CvTE en Rienke Voorburg van Cito nemen u mee in de gerealiseerde en geplande ontwikkelingen en horen graag uw ervaring en mening.

 

5  CvTE – Digitaal hulpmiddel bij de centrale examens wiskunde havo/vwo

(de toekomst van de grafische rekenmachine)

CvTE is een onderzoek gestart naar de toekomst van ICT bij de centrale examens wiskunde havo/vwo. In de huidige situatie is een door het CvTE goedgekeurde grafische rekenmachine toegestaan bij de centrale wiskunde examens havo/vwo, mits deze in de juiste examenstand staat. In deze workshop bespreken we waarom de huidige situatie niet toekomstbestendig is en bespreken we mogelijke oplossingsrichtingen. We gaan het gesprek aan over de (on)mogelijkheden voor de toekomst en betrekken via deze weg jullie zienswijze en ervaring in het vervolg van het onderzoek.

 

6  CvTE – Examenlijn 2022/ 2023

De Examenlijn is een afdeling binnen het College voor Toetsen en Examens die vragen van docenten over examenopgaven, correctievoorschriften en normering behandelt.

 

7  CvTE – Gevoelige (maatschappelijke) onderwerpen in de centrale examens.

Hoe gaan we met gevoelige (maatschappelijke) onderwerpen om in de centrale examens? Wanneer is een gevoeligheid een gevoeligheid? Misschien heb je een situatie mee gemaakt waarin een leerling door een vraagstelling of context in de centrale examens van slag was. Wij gaan graag in gesprek met jullie om ervaringen op te halen en samen te zoeken naar een passende omgang met gevoelige (maatschappelijke) onderwerpen in de centrale examens.

 

8  CvTE – Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Het toekennen van ondersteuningsbehoeften is maatwerk. Bij het eindexamen gelden voor iedere kandidaat dezelfde afnamecondities en bij ondersteuningsbehoefte moet er een balans gevonden worden tussen de beperking en aanpassing van de examencondities. In deze workshop bespreken we standaardsituaties en de procedure voor complexe of uitzonderlijke situaties.

 

9  CvTE – Meedenken over Examenblad

Denk jij graag mee over de vernieuwing van de informatievoorziening rondom de centrale examens op Examenblad? Schrijf je dan in voor deze workshop! Examenblad is de officiële en belangrijkste verzamelplaats van informatie over de centrale examens. Dat betekent dat daar veel informatie te vinden is die wellicht wel beter, leuker of handiger gestructureerd kan worden. Heb jij hier ideeën over? Dan gaan we graag met je in gesprek! Zo kunnen we samen bouwen aan optimale vindbaarheid van alles wat je moet weten rondom de centrale examens.

 

10 CvTE – Normering centrale examens, de basis

In de workshop – die zal bestaan uit een presentatie en een gesprek – besteed ik aandacht aan de normering van de centrale examens.
Een aantal vragen die hierbij aan bod komen, zijn:

– Welke uitgangspunten hanteren wij bij het vaststellen van de normering?
– Hoe zorgen we dat de prestatie-eis van jaar op jaar hetzelfde blijft?
– En hoe doen we dat in examenjaar 2023, het jaar waarin de effecten van Corona nog voelbaar zijn?

Daarna werpen we nog een blik op de toekomst. Ook is er ruimte voor vragen over de normering van toetsen bij u op school.

 

11 CvTE – Rooster centrale examens

Waarom staat mijn vak bijna altijd achteraan of juist vooraan? Wat maakt dat we niet op maandag starten met de examens? Dergelijke vragen kunnen maar zo bij je leven. Het is nogal frustrerend als je steeds als laatste aan de beurt bent terwijl de correctie van je vak behoorlijk intensief is, toch? In deze workshop nemen we je mee in de dilemma’s waarmee de roostermakers te maken krijgen en dagen we je uit het ideale rooster te ontwikkelen. Doe je mee?

 

12 CvTE – Staatsexamens vo

Niet iedereen is in staat om aan het regulier onderwijs deel te nemen en examens af te leggen. Daarnaast beschikken sommige vormen van onderwijs, zoals het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) niet over een examenlicentie. Als het voor leerlingen moeilijk is om via een reguliere school een diploma te behalen, bestaat voor deze leerlingen gelegenheid staatsexamen af te leggen. Een ander belangrijk beleidsitem blijkt de symbiose in het onderwijs te zijn, de doorgaande leerlijn is dankzij de staatsexamens geen belemmering om een diploma te behalen.

Tijdens de workshop zullen we ook (interactief) ingaan op specifieke vragen van de examensecretarissen.

 

13 CvTE – Vaardigheidsverandering als gevolg van Corona

Het College voor Toetsen en Examens heeft in 2021 en 2022 een aangepaste wijze van normeren moeten hanteren. Hierdoor was een 7,0 in die jaren niet automatisch hetzelfde als een 7,0 in de jaren voor Corona. We konden aan de gemiddelde cijfers dus ook niet meteen zien hoe vaardig de examenpopulaties nu daadwerkelijk waren. In de werkgroep leg ik kort uit hoe de normering in 2021 en 2022 in zijn werk ging en waarin die verschilde van de normering voor Corona. Vervolgens laat ik zien wat het effect was van die normering op de N-termen en gemiddelde cijfers. Ook laat ik zien wat we kunnen zeggen over de vaardigheid van die examenpopulaties in vergelijking met de populaties voor Corona. Graag kijk ik samen met u vooruit naar het jaar 2023. Hoe vaardig zullen de leerlingen nu zijn? Wat ziet u op uw school? En wat betekent dat voor de normering?

De workshop zal bestaan uit een presentatie en een gesprek.

 

14 DUO – Aanmelding, uitslagbepaling en diplomering staatsexamens vo

In deze workshop nemen wij u mee in de wereld van de staatsexamens. U hoort alles over het 2e tijdvak (aangewezenvakken) en het 3e tijdvak (aangewezenvakken) inclusief de cijferbepaling. Het tweede deel van de workshop gaan wij in op de mogelijkheden voor leerlingen die zijn afgewezen voor eindexamen en het diploma willen/kunnen behalen via het staatsexamen

 

15 Examenloket – Examenloket spreekuur

Aan twee tafels houdt het Examenloket spreekuur. In sessies van maximaal 10 minuten kunnen scholen hun vragen stellen. Geen grote groepssessie in de zaal, waar ten overstaan van iedereen vragen aan de orde komen, maar privé-gesprekken met medewerkers van het Examenloket. Bij de ingang worden volgnummers uitgedeeld, in de wachttijd drinkt u koffie en gaat u het gesprek aan met collega’s van andere scholen.

 

16 Inspectie van het Onderwijs – Workshop voor startende examensecretarissen, introductie in de examenwereld

Voor de startende examensecretaris biedt de inspectie een algemene inleiding aan. In de workshop komen de wettelijke vereisten langs, bespreken we de actualiteit rondom de examens en is er ruimte om vragen te stellen.

 

17 Magister – Examenrooster in Magister

Het examenrooster in Magister is vernieuwd! Dit maakt het mogelijk om de complete planning van uw facet toetsen en papieren CE’s in Magister te doen. Via de koppeling met Facet kan de planning met afnamegroepen en afnameleiders naar Facet verstuurd worden. Voor de digitale toetsen van Basis en Kader kunnen achteraf de scores eenvoudig in Magister opgehaald worden. Tijdens deze workshop krijgt u een kijkje in het vernieuwde examenrooster en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen aan een ervaren consultant van Magister.

 

18 OC&W – Wet- en regelgeving examens

Als examensecretaris is het belangrijk dat je beeld hebt van de wet- en regelgeving rondom de examinering in het voortgezet onderwijs. We laten je kennis maken met belangrijke aspecten hiervan.

 

19 PLEXS academy – Collegiale consultatie; de examensecretaris in zijn/haar kracht richting collega’s, ouders en leerlingen

Bij deze collegiale consultatie staat het leren van en met elkaar als examensecretarissen centraal. Er worden vraagstukken en dilemma’s met elkaar gedeeld en besproken of middels een intervisiemethode uitgediept. De collegiale consultatie wordt begeleid door een professionele coach/intervisiebegeleider. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat deze coach geen inhoudelijk expert is.

 

20 PLEXS academy – Collegiale consultatie; de examensecretaris in zijn/haar kracht richting de examencommissie

Bij deze collegiale consultatie staat het leren van en met elkaar als examensecretarissen centraal. Er worden vraagstukken en dilemma’s met elkaar gedeeld en besproken of middels een intervisiemethode uitgediept. De collegiale consultatie wordt begeleid door een professionele coach/intervisiebegeleider. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat deze coach geen inhoudelijk expert is.

 

21 PLEXS academy – Collegiale consultatie; de examensecretaris in zijn/haar kracht richting schoolleiding

Bij deze collegiale consultatie staat het leren van en met elkaar als examensecretarissen centraal. Er worden vraagstukken en dilemma’s met elkaar gedeeld en besproken of middels een intervisiemethode uitgediept. De collegiale consultatie wordt begeleid door een professionele coach/intervisiebegeleider. Voor alle duidelijkheid willen we aangeven dat deze coach geen inhoudelijk expert is.

 

22 VO-raad – Examencommissie en de jaarlijkse reflectie

Deze workshop is bedoeld voor examensecretarissen die deel uitmaken van de examencommissie. Sinds 1 augustus 2021 is het hebben van een examencommissie verplicht in het voortgezet onderwijs. Deze verplichting en de opdracht waren nieuw in de school en op veel scholen zal de examencommissie geleidelijk aan een plek verwerven. De examencommissie heeft als hoofdopdracht het borgen van de kwaliteit van schoolexaminering en van het afsluitend karakter van het schoolexamen. De examencommissie heeft voor dat doel een aantal specifieke taken en doet zijn werk onafhankelijk. Jaarlijks reflecteert de examencommissie op de kwaliteit van de schoolexaminering en op haar eigen functioneren en geeft de examencommissie advies aan het bevoegd gezag en de directeur. In deze bijeenkomst gaan we hierover met elkaar het gesprek aan: hoe is het afgelopen jaar gegaan, wat komt er in de jaarlijkse reflectie, waar wil je heen als examencommissie?

 

23 VO-raad – Protocollen CE 2023, aandachtspunten

In de workshop worden de aandachtspunten in de protocollen voor het CE 2023 besproken. Daarbij wordt speciaal aandacht gegeven aan vragen m.b.t. het scannen en /of kopiëren van examenwerk en het versturen per post en/ of digitaal van examenmateriaal.