Verslag ALV 13 maart 2017

1. Opening
Piet opent de vergadering en stelt het bestuur voor.
Noortje Schadenberg (voorzitter), Piet Ham (secretaris), Tom van Wanrooij (penningmeester), Jetty Keesman (webbeheer), Peter Kokkelkoren (lid), Rien Oostveen (lid). Elize Elkenbracht i.v.m. ziekte afwezig.

2. Jaarrede door de voorzitter
Noortje spreekt haar jaarrede uit. Beginnend met een verhaaltje van de vlinder en de zwaan van Toon Tellegen.
Plexs heeft een stevige basis. Er zijn goede contacten met de ketenpartners. Plexs wordt gehoord. De input van leden blijft nodig voor een goed functioneren van de vereniging.
Enkele getallen:
– 728 leden op 13 maart 2017
– Meer dan 1000 mailtjes verwerkt op bestuur@plexs.info
– Bestuur vergadert 10x per jaar
– Afgelopen jaar 8 verschillende regiobijeenkomsten
– 20 bijeenkomsten met ketenpartners
– 5 werkgroepen actief

3. Verslag ALV van 7 maart 2016
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4. Bestuurssamenstelling
Piet Ham treedt af volgens het rooster van aftreden, hij is niet herkiesbaar.
Rien Oostveen treedt af als bestuurslid van PLEXS.
Beide aftredende leden worden bedankt voor hun inzet voor Plexs.
Peter Kokkelkoren treedt af volgens het rooster van aftreden, hij stelt zich herkiesbaar.
Ingrid Veening en Peter Kokkelkoren worden voorgedragen door het bestuur als kandidaat bestuursleden. Beiden worden door de vergadering benoemd. Eén vacature is nog in te vullen, belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij één van de bestuursleden.

5. Regio’s en commissies
Jolanda Lemcke (regiocontactpersoon regio Midden) vertelt over de regiobijeenkomsten. Steeds bij een andere school, die het eerste deel van het programma verzorgt onder de titel ”hoe regelen jullie de zaken rondom het examen?”.
Léon Gerdsen vertelt over het overleg over de pooling van de 2e correctie bij de flexibele examens KB/BB.
Oproep aan leden deel te nemen aan de werkgroepen PTA/examenreglement en Protocollen.

6. Financiën
a. Financieel jaarverslag 2016
Het resultaat van 2016 is 16.182,15 euro positief. Daarmee komt het kapitaal van PLEXS per 1-1-2017 op 84.448,15 euro.
Na twee volledige kalenderjaren is de inschatting van de baten en lasten steeds nauwkeuriger te maken. Het toenemend aantal leden zorgt voor het positief resultaat.
b. Kascontrole en verkiezing kascontrolecommissie
Mevrouw Y.H.J. (Yvonne) van Zijl is volgens rooster aftredend.
Mevrouw B.J. (Nanda) Jansen is zittend commissielid voor de boekjaren 2016 en 2017. Mevrouw L. (Lenny) Hartog is reserve-lid en kandidaat-lid voor de boekjaren 2017 en 2018. Tijdens vergadering wordt Joke v.d. Kraan tot nieuw reserve-lid benoemd.

De kascontrolecommissie (Yvonne van Zijl en Nanda Jansen) heeft de boeken (overwegend digitaal) gecontroleerd en de kascommissie adviseert de ALV decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2016. De ALV neemt dit voorstel over door middel van applaus.

7. Begroting en contributie
a. Begroting 2017 / 2018
PLEXS heeft op dit moment een kapitaal opgebouwd dat gelijk staat aan de omvang van de begroting. Daarmee is het kapitaal op peil en is het niet wenselijk dit verder te laten toenemen. Er zijn in het derde kalenderjaar van de vereniging nog enkele onduidelijkheden die zowel positief als negatief kunnen uitvallen.
De begroting voor 2017 bedraagt in totaal 81.400 euro. Hierin is opgenomen dat er meer geïnvesteerd wordt in de activiteiten die PLEXS uitvoert. Tevens zullen wij, indien mogelijk, de bijdrage voor het congres 2018 bijstellen als wij constateren dat 2017 wederom ruim positief uitvalt.
b. Contributie 2018
Het bestuur stelt voor om de contributie van 85 euro per lid ongewijzigd vast te stellen voor 2018. De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel.

8. Rondvraag
Dhr. Verbaarschot:
De periode tussen de uitslag van de rekentoets en de start van de volgende afnameperiode is te kort voor een goede organisatie (samenvatting). Kan Plexs dit bespreekbaar maken bij de ketenpartners?
Antw.: Plexs heeft dit al aangekaart in het overleg met OCW. In het eerstvolgende gesprek met het CvTE wordt het onderwerp aan de orde gesteld.

9. Opening congres
Noortje opent het congres met huishoudelijke mededelingen. Daarna treedt Rik Spann op.