Notulen regiobijeenkomst Zuid-West 21 november

Regiobijeenkomst Plexs Zuid-West op maandag 21 november 2016
Locatie: Kellebeek College, Hoogstraat, Roosendaal
Regiocontactpersonen: Joke van der Kraan, Jetty Kleesman (namens bestuur)
Organisator Kellebeek: Bernadette Widdershoven
Gastspreker: Marlies van Tooren, examenloket
Na de inloop en het welkom heten zijn de taken van de examensecretaris geïnventariseerd, zie hieronder de gevarieerde lijst. Hieruit blijkt dat de invullen van de taken per school erg verschillend zijn en dat er ook in beschikbare uren veel variatie zit. Wat feiten op een rij:
– van de 22 aanwezige examensecretarissen waren er 11 OP, 7 OOP, 3 niet aangegeven
– de beschikbare uren variëren even veel en hangen onder meer af van het aantal leerlingen, de mate van ondersteuning door andere afdelingen of collega’s en de beschikbaarheid van een examenbureau
– er is geen taakomschrijving is voor examensecretaris en door de grote variatie in taken is deze ook moeilijk te maken
– de verstrekte informatie vanuit de overheid, duo, ministerie, cito, examenblad, leerlingadministatieprogramma’s zijn een grote steun en toeverlaat voor de secretarissen
– het examenloket is een zeer welkome aanvulling. Het centrale punt is goed te bereiken, geeft snel antwoord, of verwijst gericht door naar de juiste instantie.
taken examensecretaris
beheren persoonlijke pagina examenblad
controle profielen/vakken examen ll
PTA samenstelling
Leerlingadministratie programma inrichten, cijferbeheer, toetsbeheer
bestellen examens
Zorgleerlingen melden bij inspectie
vmbo b/k: facet ivm digi en reken examens (veel werk was een signaal)
facet: beheer, FT toets, afnamen aanmaken, plannen, afnemen
oefen examens vmbo b/k
pooling 2e correctie
surveillanten instrueren
examenbureau: examenmappen, correspondentie scholen, proces verbalen
post versturen/ontvangen, naar 1e en 2e correctoren
slaag/zak regeling
2e tijdvak instellen
diploma’s en cijferlijsten maken en/of tekenen
Diploma-uitreiking (mede) organiseren
evaluatie examen jaartraject

Na de inventarisatie heeft gastspreker Marlies van Tooren haar presentatie gegeven over het werk van het examenloket.

Een aantal zaken die n.a.v. de presentatie naar voren kwamen:
– een vavo leerling wil bijv. Grieks volgen, VAVO biedt niet aan
– het vernieuwde vmbo: 1 profielvak, 4 keuzevakken die een combinatiecijfer vormen, waardoor niet 1 maar 2 SE cijfers voor het beroepsgerichte programma moeten worden ingericht. Daarnaast nog de keuze om naast het centraal examen, het SE cijfer mee te laten tellen in de uitslag.
– het CVTE heeft een brochure uitgegeven: examen doen met een beperking. Hieraan staat duidelijk informatie hoe scholen er mee om moeten gaan.
– rekentoets TL –MBO: maakt de leerling een 3F toets op het VO, dan is deze slechts 2 jaar geldig. Wordt dezelfde toets in het MBO gemaakt, dan is deze 10 jaar geldig. Dit motiveert een leerling in het VO niet om zich extra in te zetten voor een hoger niveau.
Opmerking van de aanwezigen: vraag het bestuur van PLEXS dit rare verschil onder de aandacht van de ketenpartners te brengen met als doel het gelijk te laten trekken.
– de rekentoets mag in het voorexamenjaar meer dan 1x gemaakt worden. In totaal 4 kansen, dus er hoeft niet 3x afgenomen te worden in een vol examenjaar.
– de deadlines voor de rekentoets, maar eigenlijk voor alle examenonderdelen, binnen school goed communiceren, de deadlines duidelijk stellen.
– GL en TL en het beroepsgerichte vak technologie in de gemengde leerweg. Het is als volgt geregeld:
Bij het doorgeven van de se-resultaten eind april/begin mei staat vast of een leerling als GL leerling of als TL leerling het examen gaat doen. Als de leerling als GL leerling examen doet en hij slaagt en hij voldoet ook aan de eisen voor de TL (m.a.w. ook het extra algemene vak is voldoende afgelegd), dan kan hij een TL-diploma ontvangen. Als een leerling zakt voor GL, maar in theorie wel geslaagd zou zijn voor de TL, kan hij toch GEEN TL diploma krijgen. Hij heeft immers als GL leerling examen gedaan. Daarom moet voor de start van het eerste tijdvak goed bekeken worden welke route de meeste kans van slagen heeft. Als het een èchte TL leerling is die zwak staat voor het beroepsgerichte vak, kan het verstandig zijn deze leerling als TL leerling examen te laten doen.
– verklaring 2e correctie: wordt als extra ballast en een motie van wantrouwen gezien, vaak routinematig getekend door leidinggevende of directie, zonder dat gekeken is hoe er nagekeken wordt. Papieren kwaliteitsborging? Wederom de vraag aan PLEXZ bestuur dit aan te kaarten bij de ketenpartners
– DI-200 lijst afschaffen? Nu gebruik niet verplicht, score lijst is voldoende.
– nakijken van de examenwerk duurt te lang. Soms heeft de 2e corrector amper de tijd, of krijgt de 1e school het werk pas terug op de dag van de uitslag.
Verzoek van de aanwezigen aan het bestuur van PLEXS: regelgeving!
Tip: deel de tijd, die zit tot de datum van het examen en de uitslag tussen 1e en 2e corrector.
– een apart onderdeel van PLEXS voor het VAVO. Tijdens de bijeenkomst bleek dat er toch veel specifieke vragen zijn van het VAVO, die niet gelden voor het VO.
Verzoek van de aanwezigen aan het bestuur van PLEXS: zijn hier mogelijkheden voor?


Aanvulling van Marlies van Tooren:
de staatssecretaris heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het afgelopen eindexamen en de plannen voor de toekomst. Bij deze brief zat ook een aantal bijlagen, waaronder het verslag van genoemd onderzoek. Misschien aardig om iedereen te laten weten. Een link naar de brief: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/kamerstukken/2016/11/28/kamerbrief-over-toetsing-en-examinering-in-het-voortgezet-onderwijs.
En een link naar de rapportage eerste en tweede correctie: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2016/11/28/de-praktijk-van-de-eerste-en-tweede-correctie-van-het-cse

Aanwezige examensecretarissen:
Sylvia Spaans-Touw Andreas College Katwijk
Bernadette Widdershoven Vavo Kellebeek Roosendaal
Maaike van der Meulen Maerlant Brielle
Laurette Tromp Maerlant Brielle
Nico Flikweert Calvijn College Tholen
Jan Olvers Vavo Da Vinci Dordrecht
Aad Richter Calvijn, Hardinxveld-Giessendam
Rob Stolte EduDelta Goes
Wim Seinstra Penta College De Oude Maas
Ronald Groenendijk CSG Prins Maurits
Betty den Braber CSG Prins Maurits
Jan van Tienen Gymnasium Juvenaat Bergen op Zoom
Jetty Keesman Kandinsky College
Arjen van Aken Jan Tinbergen College
Irma Wirtz Scalda College voor Vavo Middelburg
Monique de Groen Helinium Hellevoetsluis
Rob Klompmaker Helinium Hellevoetsluis
Désirée Rijpert RSG ’t Rijks Bergen op Zoom
Eric Mathijssen Prinsentuin Oudenbosch
Sarah de Klerk Prinsentuin Oudenbosch
Ineke Arts Kellebeek College Roosendaal
Joke van der Kraan SSG De Rede Terneuzen