Notulen regiobijeenkomst Noord 14 november 2016

Verslag van de regiobijeenkomst van PLEXS-leden uit regio Noord, gehouden op maandag 14 november 2016 in Stadskanaal

1. Aanwezig zijn 21 leden, na de opening door de voorzitter stellen de aanwezigen zich aan elkaar voor
2. Septembermededelingen
– wat te doen bij absentie bij een schoolexamen?
Er zijn scholen die noteren dan het cijfer 1. Aangegeven wordt dat er een rechtzaak is geweest over dit onderwerp. Daaruit kwam naar voren dat er niets te beoordelen valt en het derhalve niet is toegestaan om het cijfer 1 te noteren als resultaat.
– computer als schrijgerei: dan is spellingscontrole voor niet-dyslecten uit te zetten in WordPad. Dit kan niet in het reguliere Word.
– aangegeven wordt wanneer de examenpakketten op school afgeleverd worden. Als dat in de vakantieperiode valt dan is tijdig te regelen binnen school om deze pakketten in ontvangst te nemen
3. Rekenexamens: Door scholen wordt verschillend omgegaan met het rekenbeleid. Voor leerlingen met dyscalculie worden extra lessen gegeven en als blijkt dat dat niet toereikend is wordt de ER-examen ingezet.
Het herkansingenbeleid is ook zeer divers: Veelal laten scholen de leerlingen zelf de keuze maken of ze willen herkansen met dien verstande dat verplicht herkanst moet worden bij een score lager dan een 5. Een herkansing op een hoger ref niveau is ook de keuze van de leerling.
-De vergadering is unaniem van mening dat PLEXS een duidelijk standpunt in moet nemen
-voor wat betreft de hele rekenproblematiek. Alle regelgeving rondom dit thema wordt door
-alle aanwezigen nog steeds ervaren als zeer chaotisch.
4. Facet: men is zeer tevreden over het programma, vriendelijker om mee te werken als voorganger Examentester.
Aandacht wordt gevraagd voor de grote verschillen in de aangeboden varianten. Met name bij Biologie was dit erg zichtbaar hetgeen ook tot uitdrukking kwam bij de normering.
Opvallend in de vergadering was het gevoel van de aanwezigen dat er in het verleden meer informatie c.q. herinneringen door het CvTE werd verstuurd. Is er sprake van ‘radiostilte’ door het CvTE zo vroeg men zich af.
5. Wolfrapportage: Over de webbased versie van Wolf is men zeer tevreden. Wels wordt aangegeven dat er weinig informatie terug geleverd wordt aan scholen.
Men vraagt zich af hoe het dit schooljaar gedaan zal worden.
6. Het vernieuwde examenblad wordt door ieder als eigentijds ervaren, prettig te gebruiken.
7. De rol van examensecretaris wordt door de diverse scholen verschillend ingevuld. Bij de een is het een functie bij de ander is het een taak. Dan volgt ook een discussie over de inhoud en omvang van de taak/functie. Van de examensecretaris wordt verwacht dat hij foutloos werk levert en als zodanig een ‘beschermde taak’ vervult.
Voorgesteld wordt om een enquête rond te sturen rondom dit onderwerp. Omdat dit waarschijnlijk een onderwerp is dat ook elders in den lande speelt is het zinvoller om deze enquête vanuit PLEXS centraal op te stellen en rond te sturen. De uitkomsten kunnen dan in de regio’s of centraal op de landelijke vergadering besproken worden.
Daarnaast wordt gepleit voor een duidelijke functieomschrijving voor de examensecretaris. Hier zou PLEXS een voorstel voor moeten maken en dat voorleggen aan de leden.
8. Op 13 maart 2017 is het landelijke congres van PLEXS. Onze volgende regio bijeenkomst zullen we plannen na dit congres om de uitkomsten hiervan mee te nemen in de onze bijeenkomst.
Daarnaast wordt voorgesteld om Ameling Algra uit te nodigen als specialist op het gebied van faciliteiten voor leerlingen met en beperking
9. Wvttk:
– aangegeven wordt dat leerlingen die gebruik maken van Kurzweil de beschikking hebben over een digitaal woordenboek
– in het VWO mag een leerling de keuze maken voor wiskunde A en/of B. Men vraagt zich af hoe dit valt te roosteren omdat de afname op hetzelfde moment staat gepland. Dit ondanks toezeggingen dat de afname niet gelijktijdig zou zijn.
– bij de oprichting van PLEXS is de wens uitgesproken dat er een taak voor PLEXS zou zijn om de wensen rondom planning en roostering van examens in te brengen. Van deze wens is nog weinig zichtbaar. Is aan te geven hoe dit vorm krijgt in het overleg tussen PLEXS en het CvTE?
10. De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng, sluit de vergadering en wenst allen wel thuis