Notulen ALV 11 februari 2019

Notulen ALV 11 februari 2019

  1. Noortje opent de ALV om 9.54 uur. Ze heet iedereen van harte welkom en stelt het bestuur voor.
  2. Noortje kijkt terug op het afgelopen jaar. Het jaar begon rustig, examenland was een rustig beekje, toen kwam Maastricht en werd het een woest stromende rivier. Plexs is betrokken geweest bij alles wat in Maastricht gespeeld heeft, daardoor zijn ook de banden met de ketenpartners verstevigd.

Daarna staat ze stil bij het succes van de cursus voor startende examensecretarissen en doet een oproep voor ervaren examensecretarissen voor 11 maart en 24 juni.

Het organiseren van de regiobijeenkomsten, die door de aanwezigen gewaardeerd worden, kan niet zonder regio contact personen. Er is echt een tekort aan deze personen, daarom doet Noortje een oproep aan de aanwezigen om zich aan te melden.

  1. Naar aanleiding van het verslag ALV van 5 februari 2018 zijn geen reacties binnen gekomen en daarmee zijn ze aangenomen.
  2. Noortje Schadenberg en Elize Elkenbracht zijn aftredend, niet herkiesbaar. Léon Gerdsen is aftredend en wel herkiesbaar.

Elize en Noortje worden bedankt voor hun inzet voor Plexs.

Daarna stellen de kandidaat bestuursleden, Sylvia Spaans-Touw en Rob te Brummelstroete zichzelf kort voor.

Via een applaus bevestigd de ALV de benoeming van Sylvia en Rob en de herbenoeming van Leon.

5. Ton geeft een vooruitblik op de manier waarop het bestuur de komende tijd aan de slag wil met Plexs. De eerste 5 jaar zijn we bezig geweest met het verwerven van naamsbekendheid, dat is gelukt. Nu wordt er door de ketenpartners naar Plexs gekeken en om advies gevraagd als er iets gebeurt.

Plexs moet er voor zorgen dat we zichtbaarder worden naar onze leden toe.

We krijgen een nieuwe voorzitter, we moeten de nieuwe koers bepalen, daarom heeft het bestuur op 24 juni een heidag, daar willen we werken aan onze visie, richting geven aan onze uitstraling, nadenken over de inrichting van de regio’s.

  1. Tom neemt de inkomsten en uitgaven door. Daarna krijgt de kascontrolecommissie, in naam van Joke van der Kraan, het woord. De leden van de kascommissie hebben de boeken onafhankelijk van elkaar gecontroleerd en daarna contact met Tom gehad voor de nodige aanpassingen. De kascommissie is akkoord met de boeken van 2018. De ALV verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Joke van der Kraan en Ronald Lucassen worden door de ALV gekozen tot kascontrolecommissie voor 2019. Klaas Kramer biedt zich aan als reserve kascontrolelid voor 2019 en lid van de kascontrolecommissie voor 2020.

  1. Tom stelt voor om voor 2020 de contributie vast te stellen op 95 euro. In de jaren daarna weer een stijging van de contributie aan de hand van de indexering.

De ALV gaat akkoord met dit voorstel.

  1. Er zijn geen vragen per mail binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er nog wel een paar vragen.
  • De zoekfuncties op de website werken niet goed. Kan hier iets aan gedaan worden?

Antwoord: Leggen we neer bij de maker van de website.

  • Kan het lidmaatschap overgedragen worden?

Antwoord: Het lidmaatschap is persoonlijk. In juni is er wel de mogelijkheid een opvolger van september t/m december gratis lid te maken.

  • Wat is er te verwachten van de transitie van taak naar functie?

Antwoord: Dat is onderwerp van gesprek bij de VO-raad.

 

Noortje bedankt de aanwezigen en sluit de ALV.