Notulen algemene ledenvergadering 5 februari 2018

 1. Noortje heet iedereen welkom onder dankzegging aan de mensen die bij de ALV aanwezig zijn. De bestuursleden worden voorgesteld. Deze keer begint Noortje de jaarrede met het gedicht ‘De eendjes’ van Annie MG Schmidt. Het derde hoogtepunt is de extra ALV in november voor de benoeming van Ton tot bestuurslid.
 2. De belangrijkste dingen die Plexs het afgelopen jaar gedaan heeft: De cursus voor startende examensecretarissen, een aantal deelnemers aan die cursus is vandaag ook aanwezig. Ook worden de mensen die het panel gevormd hebben op de laatste dag van de eerste ronde van de cursus bedankt voor hun medewerking. Op 25 juni wordt de volgende cursus afgesloten, daarvoor worden weer ervaren gezocht. Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen naar bestuur@plexs.info. Binnenkort komt een oproep op de website. Tweede hoogtepunt is dat Plexs vanaf het begin betrokken geweest is bij de gesprekken over het afschaffen van het meetellen van de rekentoets. Veel van de dingen waar Plexs over meegedacht heeft staan nu in de regeling, zoals bijvoorbeeld het wel meetellen van het cijfer op de rekentoets als je daardoor cum laude slaagt.
 3. Naar aanleiding van het verslag ALV van 13 maart 2017 en de extra ALV van 6 november 2017 zijn geen reactie binnen gekomen en daarmee zijn ze aangenomen.
 4. Jetty Keesman en Peter Kokkelkoren worden met een applaus bedankt voor het verrichte bestuurswerk. De nieuwe kandidaten Nelleke Bouma en Leon Gerdsen worden door het bestuur voorgedragen, ook stelt het bestuur voor om Tom van Wanrooij opnieuw te benoemen. De vergadering gaat door middel van applaus akkoord met de nieuwe bestuurssamenstelling. Nelleke stelt zichzelf kort voor, Leon kan helaas niet aanwezig zijn, hij heeft een korte presentatiedia gemaakt, waarmee hij zich kort voorstelt.
 5. Ton legt uit waarom er regiocontactpersonen nodig zijn en wat het doel is van de regiobijeenkomsten. Bij de regiobijeenkomsten kun je het landelijke beleid delen en kennismaken met ‘lotgenoten’. Op deze manier kun je makkelijk met elkaar in contact komen om kennis te delen en elkaar te helpen. Het streven is dat er elk jaar minstens één regiobijeenkomst is. De regio’s Zuid, West, Noordwest zoeken één regiocontactpersoon. Regio Zuidwest zoekt er twee, daar is op dit moment geen regiocontactpersoon meer. In juni van dit jaar wordt er een bijeenkomst gepland tussen het bestuur en de regiocontactpersonen. Alle regiocontactpersonen die aanwezig zijn krijgen een boekenbon als dank voor het verrichtte werk. De andere bonnen worden opgestuurd
 6. Tom ligt de financiën van het afgelopen jaar toe. De grootste post is de bestuurskosten, dat komt doordat de bestuursleden voor 4 uur in de week gedetacheerd zijn door hun school. Ook de vergaderkosten vormen een grote post, 90% daarvan is voor het congres.
  • Denkt het bestuur er aan om andere inkomsten te genereren? Plexs wil graag zelfstandig zijn en wil daarom geen subsidies van ketenpartners ontvangen. Als er ideeën voor inkomsten zijn dan graag delen.
  • De vergaderkosten zijn heel erg toegenomen, dat komt door uitbreiding van het congres naar een hele dag. Dat is een bewuste keuze geweest. De kosten voor dit congres worden grotendeels betaald uit het inschrijfgeld.
  • De cursus voor beginnende examensecretarissen wordt kostendekkend aangeboden. Mocht het zo zijn dat de kosten stijgen, dan zullen we dat ook doorberekenen aan de deelnemers. De kascontrolecommissie verleent het bestuur dechargé voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat daarmee akkoord.
  • Het bestuur stelt voor om Joke van der Kraan als kascommissielid voor 2018 en 2019 en Ronald Lucassen als reservelid te benoemen. De vergadering gaat akkoord.
  • Naar aanleiding van de controle heeft Nanda 3 vragen gesteld die door Tom in de vergadering beantwoord worden:
 7. De contributie voor 2018 is voor 75% geïnd. Er is een kleine toename in het aantal leden, daarom ook iets meer inkomsten. De bijdrage voor de tweede cursus is ook al geïnd. Voor de uitgaven geldt dat de bestuurskosten en de vergaderkosten iets toenemen.De contributie 2018 is 85 euro. Het voorstel is om voor 2019 dezelfde contributie te nemen, waarbij het bestuur de vergadering vraagt om toestemming om als het nodig is de contributie te mogen indexeren met de inflatie als dit nodig blijkt te zijn. De vergadering gaat akkoord.
 8. Er zijn geen rondvragen binnengekomen.
 9. Noortje sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid. Hiermee is de ALV afgesloten.