VO-raad heeft een handreiking voor examencommissies gepubliceerd

De handreiking is bedoeld om de leden van examencommissies, maar ook het bevoegd gezag, de directeuren en de examensecretarissen, te ondersteunen bij het inrichten, positioneren en doorontwikkelen van een effectieve examencommissie.

De handreiking is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving, de keuzes die scholen maken en de vragen van scholen bij de inrichting en ontwikkeling van de examencommissie. Er staan ook enkele praktische instrumenten in de handreiking. Deze kunnen van pas komen bij de wettelijk verplichte jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit schoolexaminering en het jaarlijkse advies dat de examencommissie aan het bevoegd gezag en de directeur dient te geven over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-examencommissie-vo-beschikbaar