Hoe gaat het verder met de rekentoets?

Het streven van minister Slob om de rekentoets officieel per 1 januari jl. af te schaffen met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2019 is niet gehaald. Dit laat onverlet dat de rekentoets dit schooljaar géén onderdeel is van het eindexamen. Het wetsvoorstel waarmee de rekentoets wordt afgeschaft is donderdag 4 december jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Besluit Afschaffing rekentoets (de wijziging van m.n. het Eindexamenbesluit VO) heeft tot 13 januari jl. ter internetconsultatie open gestaan. De verwachting is dat het wetsvoorstel op korte termijn (februari) in de Tweede Kamer aan de orde komt.

U hoeft niet bang te zijn dat, omdat de afschaffing op dit moment formeel nog niet geregeld is, u straks bij de uitslagbepaling in de problemen komt bij leerlingen die nooit een rekentoets hebben gemaakt. Politiek gezien is ‘niet afschaffen’ een gepasseerd station. Vorig jaar februari was de Tweede Kamer bijna unaniem in de wens dat de rekentoets moest verdwijnen. Zo is het ook in de brief van 5 april 2019 van de ministers aan de Tweede Kamer gemeld en op grond hiervan moet u dit jaar bij het vaststellen van de uitslag de bepaling dat de rekentoets afgelegd zou moeten zijn buiten beschouwing laten.

Omdat de rekentoets dit schooljaar geen onderdeel meer is van het eindexamen vo, is het ook niet meer mogelijk om de rekentoets vo in Facet af te leggen. Omdat de minister heeft besloten de wettelijke basis voor de rekentoets met ingang van het lopende schooljaar af te schaffen, heeft het CvTE besloten afname van de rekentoets in Facet niet langer te faciliteren.

Het rekentoetscijfer dat leerlingen mogelijk al in het voorlaatste leerjaar hebben behaald, mag dit jaar wel vermeld worden op de cijferlijst.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben (CM op havo en veel vmbo-leerlingen) wel een schoolexamen rekenen moeten afleggen. Volgens de memorie van toelichting is het de intentie van de regering om het resultaat van dit schoolexamen rekenen niet mee te laten wegen in de uitslagbepaling. Er wordt naar gestreefd de verplichting om dit schoolexamen rekenen af te nemen in te laten gaan vanaf het schooljaar 2020- 2021 (leerlingen die nu in het voorexamenjaar zitten).