Advies flexibele poolingsystemen BB/KB

Tweede correctie bij de flexibele en digitale centrale examens BB en KB
Bestuur PLEXS, april 2017

De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het examensysteem van flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) alleen regulier kan worden als het ook een systeem van tweede correctie kent. In 2016 is hier een pilot mee uitgevoerd met 44 scholen.
Uit de pilot van 2016 kwam naar voren dat de pooling van de eerste en tweede corrector bemoeilijkt wordt door de regel dat een docent niet aan de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd. Dit en andere bevindingen uit de pilot zijn als input gebruikt voor een overleg op 30 januari 2017 bij het CvTE met PLEXS-leden over acht mogelijke poolingsystemen. De tien examensecretarissen die zich hiervoor bij PLEXS hadden aangemeld kwamen tijdens de bijeenkomst zelf met een negende poolingsysteem.
In het gesprek is gekomen tot een keuze van twee poolingsystemen: het ter plekke geopperde systeem en een van de andere poolingsystemen. Hieronder een korte beschrijving van de 2 systemen.

Poolingsysteem ‘Nederland in twee rayons’

  • Per vak-leerweg-combinatie worden de scholen in rayon 1 of in rayon 2 ingedeeld.
  • In rayon 1 wordt met andere varianten gewerkt dan in rayon 2. Tussen een variant die in rayon 1 wordt ingezet en een variant die in rayon 2 wordt gebruikt is geen overlap.
  • Bij de pooling wordt een school uit rayon 1 gekoppeld aan een school in rayon 2 en een school uit rayon 2 wordt gekoppeld aan een school uit rayon 1.
  • De hoofdregel dat een docent niet aan de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd vervalt. Reden: de eigen leerlingen van de docent krijgen andere opgaven.

Dit poolingsysteem wordt goed uitvoerbaar geacht.
Alleen: de oplossing zorgt voor dubbele productiekosten voor de digitale CE’s die niet volledig automatisch scoorbaar zijn. Nu zijn alleen de CE’s Engels en Duits volledig automatisch scoorbaar. Voor de overige acht vakken verdubbelen de productiekosten. Dat kan een reden zijn dat het Ministerie van OCW nee zegt tegen dit poolingsysteem.
In samenspraak met de vakverenigingen kan het CvTE onderzoeken of meer vakken zich lenen voor digitale CE’s die volledig automatisch scoorbaar zijn.

Poolingsysteem ‘De school is zelf verantwoordelijk voor de tweede correctie + najaarscorrectie’
Dit is het poolingsysteem dat op 30 januari 2017 vanuit de aanwezige examensecretarissen naar voren is gebracht. De school moet zelf een tweede correctie organiseren. De regel dat een docent niet met de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd moet de school daarbij wel in acht blijven nemen.
De school kan de tweede correctie organiseren met de eigen docenten, maar ook in samenwerking met een collega-school. De school moet verantwoording af kunnen leggen over hoe zij de tweede correctie georganiseerd heeft en hoe zij geregeld heeft dat de kandidaten de scores hebben gekregen die zij verdienen.
In combinatie met een najaarscorrectie, zoals BB- en KB-flex die nu ook al kent, doet dit systeem recht aan de flexibiliteit en aan de professionaliteit van de scholen en hun docenten en het is een systeem dat past bij het vmbo. Het feit dat jouw school uitgekozen kan worden voor de najaarscorrectie en dat de resultaten daarvan naar de inspectie kunnen gaan, legt extra gewicht in de schaal. Zo werkt dat nu ook al.

Het bestuur van PLEXS acht beide poolingsystemen werkbaar en dankt hiervoor de inzet van de participerende leden. Het poolingsysteem ‘Nederland in twee rayons’ heeft grote overeenkomst met de externe tweede correctie bij schriftelijke examens, terwijl het poolingsysteem ‘de school is zelf verantwoordelijk voor de tweede correctie’ de beste praktische uitvoerbaarheid kent. Het bestuur van PLEXS heeft vertrouwen in de keuze die hierin door het ministerie en het CvTE gemaakt wordt.