Ervaren secretaris en wil je aan de cursus een bijdrage leveren? Meld je aan!

-

Voor de cursus startende examensecretaris zoekt PLEXS een aantal ervaren examensecretarissen die tijdens een forumbijeenkomst vragen willen beantwoorden van de deelnemers.

De bijeenkomsten zijn op 27 januari en 30 maart 2020.

We zoeken voor elke locatie een havo/vwo examensecretaris en een vmbo examensecretaris. 

De reiskosten kunnen gedeclareerd worden bij PLEXS en de ervaren examensecretaris ontvangt een speciaal PLEXS cadeau als bedankje.

Heb je interesse? Meld je aan bij bestuur@plexs.info

PLEXS, verleden, heden en toekomst

-

Op 24 juni jongsleden hebben wij intern gesproken over de ontwikkelingen van onze jonge vereniging. Dit schooljaar bestaat PLEXS 5 jaar en hebben we vooral gewerkt aan het neerzetten van de organisatie en activiteiten. Het is tijd om die activiteiten verder uit te bouwen en ook verder vooruit te kijken naar de doelen die PLEXS voor ogen heeft.
(Keten-)partners weten ons steeds vaker te vinden bij dossiers die invloed hebben op het werk van de examensecretaris binnen de scholen.

Naast het landelijke congres, waar vele ketenpartners ieder jaar vele leden van het laatste nieuws op de hoogte brengen, hebben we ook een cursus. Deze cursus is van begin af aan al een groot succes en wordt ook zeer positief door de verschillen leden ervaren.

Het komende jaar gaan we verder om de volgende stap te maken waarin we de vier pijlers van PLEXS verder vorm gaan geven in beleid.

 

PLEXS, het congres en de cursus voor beginnende examensecretarissen

-

Cursussen 2019-2020

In schooljaar 2019-2020 starten weer twee lichtingen van onze cursus voor beginnende examensecretarissen. Het aanbod is verder verfijnt en het bestuur oriënteert zich op uitbreiding van het aanbod cursussen voor verschillende doelgroepen. Het animo voor de cursussen is op dit moment groter dan de capaciteit die wij kunnen bieden. Daarom hebben wij de aanmeldprocedure verder verscherpt.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandag, waarbij iedere bijeenkomst op een andere locatie plaatsvindt. Je bent op bezoek bij respectievelijk het ministerie van OC&W, het CvTE, Cito en op school bij één van de deelnemers. In het ochtendprogramma staat de organisatie waar je te gast bent centraal en in de middag zal onder leiding van een ervaren coach de dagelijkse praktijk van de examensecretaris worden belicht. De laatste dag zullen ook ervaren secretarissen aansluiten om hun kennis met jullie te delen. Iedere dag is de lunch inbegrepen.

De gehele cursus kost 495 euro per deelnemer. Na sluiting van de inschrijving zal de factuur worden verstuurd.

Om deel te kunnen nemen aan de één van de lichtingen dien je lid te zijn van PLEXS, ook in 2020. Het is niet mogelijk om collega’s aan te melden of mee te nemen naar de bijeenkomsten, ook niet als je zelf niet aanwezig kunt zijn. Het is tevens niet mogelijk om bij een andere bijeenkomst aan te sluiten indien je verhinderd bent.

Tranche 5

maandag 28 oktober 2019

Ministerie OC&W – Den Haag

maandag 11 november 2019
Het CvTE – Utrecht

maandag 9 december 2019
Cito – Arnhem

maandag 27 januari 2020
n.n.b. (deelnemende school)

Tranche 6

maandag 25 november 2019
Ministerie OC&W – Den Haag

maandag 13 januari 2020
Het CvTE – Utrecht

maandag 9 maart 2020
Cito – Arnhem

maandag 30 maart 2020
n.n.b. (deelnemende school)

Landelijk congres
Het landelijke congres, met voorafgaand de algemene ledenvergadering, zal dit schooljaar plaatsvinden op maandag 10 februari 2020. De aanmelding hiervoor zal in december worden verspreid.

Regiobijeenkomsten
Leden kunnen in hun eigen regio kleinschalige bijeenkomsten organiseren voor de leden uit de regio. Voordeel hiervan is dat reisafstanden beperkt blijven. Via PLEXS is het mogelijk om in contact te komen met examensecretarissen in je eigen omgeving. Wil je zo’n bijeenkomst plannen? Laat het ons weten via bestuur@plexs.info.

 

Advies flexibele poolingsystemen BB/KB

-

Tweede correctie bij de flexibele en digitale centrale examens BB en KB
Bestuur PLEXS, april 2017

De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het examensysteem van flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) alleen regulier kan worden als het ook een systeem van tweede correctie kent. In 2016 is hier een pilot mee uitgevoerd met 44 scholen.
Uit de pilot van 2016 kwam naar voren dat de pooling van de eerste en tweede corrector bemoeilijkt wordt door de regel dat een docent niet aan de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd. Dit en andere bevindingen uit de pilot zijn als input gebruikt voor een overleg op 30 januari 2017 bij het CvTE met PLEXS-leden over acht mogelijke poolingsystemen. De tien examensecretarissen die zich hiervoor bij PLEXS hadden aangemeld kwamen tijdens de bijeenkomst zelf met een negende poolingsysteem.
In het gesprek is gekomen tot een keuze van twee poolingsystemen: het ter plekke geopperde systeem en een van de andere poolingsystemen. Hieronder een korte beschrijving van de 2 systemen.

Poolingsysteem ‘Nederland in twee rayons’

  • Per vak-leerweg-combinatie worden de scholen in rayon 1 of in rayon 2 ingedeeld.
  • In rayon 1 wordt met andere varianten gewerkt dan in rayon 2. Tussen een variant die in rayon 1 wordt ingezet en een variant die in rayon 2 wordt gebruikt is geen overlap.
  • Bij de pooling wordt een school uit rayon 1 gekoppeld aan een school in rayon 2 en een school uit rayon 2 wordt gekoppeld aan een school uit rayon 1.
  • De hoofdregel dat een docent niet aan de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd vervalt. Reden: de eigen leerlingen van de docent krijgen andere opgaven.

Dit poolingsysteem wordt goed uitvoerbaar geacht.
Alleen: de oplossing zorgt voor dubbele productiekosten voor de digitale CE’s die niet volledig automatisch scoorbaar zijn. Nu zijn alleen de CE’s Engels en Duits volledig automatisch scoorbaar. Voor de overige acht vakken verdubbelen de productiekosten. Dat kan een reden zijn dat het Ministerie van OCW nee zegt tegen dit poolingsysteem.
In samenspraak met de vakverenigingen kan het CvTE onderzoeken of meer vakken zich lenen voor digitale CE’s die volledig automatisch scoorbaar zijn.

Poolingsysteem ‘De school is zelf verantwoordelijk voor de tweede correctie + najaarscorrectie’
Dit is het poolingsysteem dat op 30 januari 2017 vanuit de aanwezige examensecretarissen naar voren is gebracht. De school moet zelf een tweede correctie organiseren. De regel dat een docent niet met de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd moet de school daarbij wel in acht blijven nemen.
De school kan de tweede correctie organiseren met de eigen docenten, maar ook in samenwerking met een collega-school. De school moet verantwoording af kunnen leggen over hoe zij de tweede correctie georganiseerd heeft en hoe zij geregeld heeft dat de kandidaten de scores hebben gekregen die zij verdienen.
In combinatie met een najaarscorrectie, zoals BB- en KB-flex die nu ook al kent, doet dit systeem recht aan de flexibiliteit en aan de professionaliteit van de scholen en hun docenten en het is een systeem dat past bij het vmbo. Het feit dat jouw school uitgekozen kan worden voor de najaarscorrectie en dat de resultaten daarvan naar de inspectie kunnen gaan, legt extra gewicht in de schaal. Zo werkt dat nu ook al.

Het bestuur van PLEXS acht beide poolingsystemen werkbaar en dankt hiervoor de inzet van de participerende leden. Het poolingsysteem ‘Nederland in twee rayons’ heeft grote overeenkomst met de externe tweede correctie bij schriftelijke examens, terwijl het poolingsysteem ‘de school is zelf verantwoordelijk voor de tweede correctie’ de beste praktische uitvoerbaarheid kent. Het bestuur van PLEXS heeft vertrouwen in de keuze die hierin door het ministerie en het CvTE gemaakt wordt.

OCW: consultatie “Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten”

-

Bericht van OCW:
U kunt deelnemen aan de consultatie “Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten” .
De site is te bereiken met de volgende URL: http://www.internetconsultatie.nl/diverseuitvoeringsbesluiten
De consultatietermijn loopt tot 23 december 2016.