Q en A van het ministerie

-

Het ministerie van OCW heeft een QenA overzicht op de site geplaatst met antwoorden op veel voorkomende vragen.

In ons Forum kun je vragen die niet genoemd zijn, maar toch bij je leven nu stellen. Wij zullen ze verzamelen en doorspelen naar het ministerie!

Enkele vragen die nog niet zijn toegevoegd:

Kan ik als school nu al diploma’s gaan uitreiken op basis van se-resultaten van de leerlingen?

Nee, dat kan niet. Hiervoor is eerst aanpassing van wet- en regelgeving, met name de slaagzakregeling nodig. De voor dit schooljaar geldende slaagzakregeling zal in de loop van april bekend worden.

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn se’s. Ben ik dan nu geslaagd?

Dat kan nu nog niet bepaald worden. Dat is afhankelijk van de precieze slaagzakregeling die gaat gelden. Die zal in de loop van april bekend worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

corona update

-

MEEST RECENTE INFO RONDOM HET CORONAVIRUS:

19-05 10:00 Handreiking Uitvoering diplomering examenjaar 2019-2020

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/947/original/Handreiking_Uitvoering_diplomering_examenjaar_2019-2020_i.v.m._Covid-19-maatregelen_.pdf?1589960777

15-05 10:00 Aanvulling op servicedocument versie 2

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/933/original/20200515-aanvulling-op-servicedocument2.pdf?1589554866

22-04 13:30 Handreiking RV-toetsen

De handreiking voor het maken van de Resultaat Verbetering (RV)- toetsen is vandaag verspreid door Cito.

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/schoolexamens-online-hulp-docenten-rv-toets

09-04 17:00 Berekening eindcijfers 2019-2020

Veel scholen hebben vragen rondom de afronding van de cijfers 2019-2020. Dit document biedt een uitwerking en een stappenplan.

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/909/original/Berekening_eindcijfers_2019-2020__1404.pdf?1586856222

09-04 11:00 Handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’

De VO-Raad heeft nu ook een handreiking ‘Aanpassing PTA en examenreglement voor leerlingen in voorexamenjaren’ gepubliceerd.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-aanpassing-pta-en-examenreglement-voor-leerlingen-in-voorexamenjaren-beschikbaar

08-04 12:30 Servicedocument schoolexamens versie 2 incl slaag-zakregeling

De laatste info over de schoolexamens en de slaag-zakregeling 2019-2020 in een servicedocument van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Toetsen en Examens

https://www.examenblad.nl/nieuws/20200408/servicedocument-voor-vo-vavo-en/2020

31-03 10:00 Online helpdesk schoolexamens

Stichting Cito (divisie Onderzoek, Kennis en Innovatie) opent in samenwerking met Kennisnet en SLO een online helpdesk voor vragen over schoolexamens. Je kunt er terecht met alle vragen rondom afsluitende toetsing in dit schooljaar. Denk aan vragen over het (digitaal) afnemen van een schoolexamen. Vragen over de kwaliteit van (digitale) opdrachten of wanneer je twijfelt over de samenstelling van je (digitale) examen. Mail de online helpdesk via hulpbijexamens@cito.nl. Meer weten? Kijk dan op www.cito.nl/online-hulp-schoolexamens.

27-03 17:00 Servicedocument schoolexamens

De laatste info over de schoolexamens in een servicedocument van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en College voor Toetsen en Examens

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument-2-vo-vavo-2020

 

24-03 20:45 QenA van het Ministerie. Stel vragen op het forum!

Het ministerie van OCW heeft een QenA overzicht op de site geplaatst met antwoorden op veel voorkomende vragen.

In ons Forum kun je vragen die niet genoemd zijn, maar toch bij je leven nu stellen. Wij zullen ze verzamelen en doorspelen naar het ministerie!

Enkele vragen die nog niet zijn toegevoegd:

Kan ik als school nu al diploma’s gaan uitreiken op basis van se-resultaten van de leerlingen?

Nee, dat kan niet. Hiervoor is eerst aanpassing van wet- en regelgeving, met name de slaagzakregeling nodig. De voor dit schooljaar geldende slaagzakregeling zal in de loop van april bekend worden.

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn se’s. Ben ik dan nu geslaagd?

Dat kan nu nog niet bepaald worden. Dat is afhankelijk van de precieze slaagzakregeling die gaat gelden. Die zal in de loop van april bekend worden.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

24-03 20:40 Kamerbrief Ministerie OC&W nav cancellen CE

Hieronder vind je de link naar de kamerbrief die de ministers van Onderwijs vandaag naar de 2e kamer gestuurd hebben.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05514&did=2020D11480

 

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.”

Schoolexamens

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

 

17-03 16:00 Kamerbrief Ministerie OC&W:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/brief-aan-de-tweede-kamer-inzake-maatregelen-examens-voortgezet-onderwijs-vanwege-het-corona-virus

 

17-02 16:00 Handreiking VO-raad over aanpassen PTA:

https://www.vo-raad.nl/nieuws/scholen-krijgen-ruimte-voor-schoolexamens-en-cspe

Hoe gaat het verder met de rekentoets?

-

Het streven van minister Slob om de rekentoets officieel per 1 januari jl. af te schaffen met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2019 is niet gehaald. Dit laat onverlet dat de rekentoets dit schooljaar géén onderdeel is van het eindexamen. Het wetsvoorstel waarmee de rekentoets wordt afgeschaft is donderdag 4 december jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Besluit Afschaffing rekentoets (de wijziging van m.n. het Eindexamenbesluit VO) heeft tot 13 januari jl. ter internetconsultatie open gestaan. De verwachting is dat het wetsvoorstel op korte termijn (februari) in de Tweede Kamer aan de orde komt.

U hoeft niet bang te zijn dat, omdat de afschaffing op dit moment formeel nog niet geregeld is, u straks bij de uitslagbepaling in de problemen komt bij leerlingen die nooit een rekentoets hebben gemaakt. Politiek gezien is ‘niet afschaffen’ een gepasseerd station. Vorig jaar februari was de Tweede Kamer bijna unaniem in de wens dat de rekentoets moest verdwijnen. Zo is het ook in de brief van 5 april 2019 van de ministers aan de Tweede Kamer gemeld en op grond hiervan moet u dit jaar bij het vaststellen van de uitslag de bepaling dat de rekentoets afgelegd zou moeten zijn buiten beschouwing laten.

Omdat de rekentoets dit schooljaar geen onderdeel meer is van het eindexamen vo, is het ook niet meer mogelijk om de rekentoets vo in Facet af te leggen. Omdat de minister heeft besloten de wettelijke basis voor de rekentoets met ingang van het lopende schooljaar af te schaffen, heeft het CvTE besloten afname van de rekentoets in Facet niet langer te faciliteren.

Het rekentoetscijfer dat leerlingen mogelijk al in het voorlaatste leerjaar hebben behaald, mag dit jaar wel vermeld worden op de cijferlijst.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben (CM op havo en veel vmbo-leerlingen) wel een schoolexamen rekenen moeten afleggen. Volgens de memorie van toelichting is het de intentie van de regering om het resultaat van dit schoolexamen rekenen niet mee te laten wegen in de uitslagbepaling. Er wordt naar gestreefd de verplichting om dit schoolexamen rekenen af te nemen in te laten gaan vanaf het schooljaar 2020- 2021 (leerlingen die nu in het voorexamenjaar zitten).

Wil jij als docent meewerken als constructeur aan examens?

-

Als docent meewerken aan  centrale examens? Ben jij een creatieve en vakbekwame docent? En vind je het belangrijk dat leerlingen examenvragen krijgen die aansluiten op hun niveau en interesses? Dan is meewerken aan de centrale examens als constructeur iets voor jou!

Per 1 augustus zoekt het CITO voor veel verschillende vakken weer mensen. 


Wat vragen zij van jou?

Je hebt recente onderwijservaring en beschikt over gedegen vakkennis  in het schooltype waarvoor het examen gemaakt wordt. Daarnaast heb je  ook ervaring met examenklassen. Het is belangrijk dat je met beide benen  in de onderwijspraktijk staat. Creativiteit, goed plannen en voldoende  digitale vaardigheden zijn voorwaarden om als constructeur aan de slag  te gaan. Affiniteit met ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs  en examinering/toetsing heeft de voorkeur.


Werk je mee aan een schoolboekmethode? Dan kom je niet in aanmerking. Centrale examens zijn methodeonafhankelijk.


Informatie en reageren

Heb je interesse of wil je graag meer informatie?

Kijk dan vanaf 1 februari  op cito.nl/over-cito/werken-bij-cito/docenten-gezocht en reageer  uiterlijk 29 februari.

Contributie 2020

-

Beste leden,
Op 23/24 januari zijn de facturen voor de contributie 2020 verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres. Deze berichten kunnen door spamfilters worden geblokkeerd. Controleer dus voor de zekerheid de ongewenste post. Voor vragen kun je contact opnemen met ledenbeheer@plexs.info.

Met vriendelijke groet,

Tom van Wanrooij
Penningmeester

Collegiale ondersteuning aangeboden door VO-raad

-

Hoe kan worden vormgegeven aan collegiale consultatie rond het thema schoolexaminering? Tijdens een aantal werkbijeenkomsten kunt u hierover samen met andere scholen en de VO-raad in gesprek gaan, en bijdragen aan de ontwikkeling van kaders, modellen en een werkwijze. Ook neemt u deel aan een collegiale consultatie waarbij de vastgestelde werkwijze in de praktijk wordt toegepast. De eerste bijeenkomsten zijn al geweest en op 12 maart is er een volgende bijeenkomst waar u zich nog voor kunt aanmelden.

Aanmelden kan via deze link.

 

 

 

Ervaren secretaris en wil je aan de cursus een bijdrage leveren? Meld je aan!

-

Voor de cursus startende examensecretaris zoekt PLEXS een aantal ervaren examensecretarissen die tijdens een forumbijeenkomst vragen willen beantwoorden van de deelnemers.

De bijeenkomsten zijn op 27 januari en 30 maart 2020.

We zoeken voor elke locatie een havo/vwo examensecretaris en een vmbo examensecretaris. 

De reiskosten kunnen gedeclareerd worden bij PLEXS en de ervaren examensecretaris ontvangt een speciaal PLEXS cadeau als bedankje.

Heb je interesse? Meld je aan bij bestuur@plexs.info

Advies flexibele poolingsystemen BB/KB

-

Tweede correctie bij de flexibele en digitale centrale examens BB en KB
Bestuur PLEXS, april 2017

De staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat het examensysteem van flexibele en digitale centrale examens BB en KB (BB- en KB-flex) alleen regulier kan worden als het ook een systeem van tweede correctie kent. In 2016 is hier een pilot mee uitgevoerd met 44 scholen.
Uit de pilot van 2016 kwam naar voren dat de pooling van de eerste en tweede corrector bemoeilijkt wordt door de regel dat een docent niet aan de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd. Dit en andere bevindingen uit de pilot zijn als input gebruikt voor een overleg op 30 januari 2017 bij het CvTE met PLEXS-leden over acht mogelijke poolingsystemen. De tien examensecretarissen die zich hiervoor bij PLEXS hadden aangemeld kwamen tijdens de bijeenkomst zelf met een negende poolingsysteem.
In het gesprek is gekomen tot een keuze van twee poolingsystemen: het ter plekke geopperde systeem en een van de andere poolingsystemen. Hieronder een korte beschrijving van de 2 systemen.

Poolingsysteem ‘Nederland in twee rayons’

  • Per vak-leerweg-combinatie worden de scholen in rayon 1 of in rayon 2 ingedeeld.
  • In rayon 1 wordt met andere varianten gewerkt dan in rayon 2. Tussen een variant die in rayon 1 wordt ingezet en een variant die in rayon 2 wordt gebruikt is geen overlap.
  • Bij de pooling wordt een school uit rayon 1 gekoppeld aan een school in rayon 2 en een school uit rayon 2 wordt gekoppeld aan een school uit rayon 1.
  • De hoofdregel dat een docent niet aan de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd vervalt. Reden: de eigen leerlingen van de docent krijgen andere opgaven.

Dit poolingsysteem wordt goed uitvoerbaar geacht.
Alleen: de oplossing zorgt voor dubbele productiekosten voor de digitale CE’s die niet volledig automatisch scoorbaar zijn. Nu zijn alleen de CE’s Engels en Duits volledig automatisch scoorbaar. Voor de overige acht vakken verdubbelen de productiekosten. Dat kan een reden zijn dat het Ministerie van OCW nee zegt tegen dit poolingsysteem.
In samenspraak met de vakverenigingen kan het CvTE onderzoeken of meer vakken zich lenen voor digitale CE’s die volledig automatisch scoorbaar zijn.

Poolingsysteem ‘De school is zelf verantwoordelijk voor de tweede correctie + najaarscorrectie’
Dit is het poolingsysteem dat op 30 januari 2017 vanuit de aanwezige examensecretarissen naar voren is gebracht. De school moet zelf een tweede correctie organiseren. De regel dat een docent niet met de tweede correctie mag beginnen voordat zijn eigen leerlingen zijn geëxamineerd moet de school daarbij wel in acht blijven nemen.
De school kan de tweede correctie organiseren met de eigen docenten, maar ook in samenwerking met een collega-school. De school moet verantwoording af kunnen leggen over hoe zij de tweede correctie georganiseerd heeft en hoe zij geregeld heeft dat de kandidaten de scores hebben gekregen die zij verdienen.
In combinatie met een najaarscorrectie, zoals BB- en KB-flex die nu ook al kent, doet dit systeem recht aan de flexibiliteit en aan de professionaliteit van de scholen en hun docenten en het is een systeem dat past bij het vmbo. Het feit dat jouw school uitgekozen kan worden voor de najaarscorrectie en dat de resultaten daarvan naar de inspectie kunnen gaan, legt extra gewicht in de schaal. Zo werkt dat nu ook al.

Het bestuur van PLEXS acht beide poolingsystemen werkbaar en dankt hiervoor de inzet van de participerende leden. Het poolingsysteem ‘Nederland in twee rayons’ heeft grote overeenkomst met de externe tweede correctie bij schriftelijke examens, terwijl het poolingsysteem ‘de school is zelf verantwoordelijk voor de tweede correctie’ de beste praktische uitvoerbaarheid kent. Het bestuur van PLEXS heeft vertrouwen in de keuze die hierin door het ministerie en het CvTE gemaakt wordt.

OCW: consultatie “Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten”

-

Bericht van OCW:
U kunt deelnemen aan de consultatie “Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO en andere besluiten” .
De site is te bereiken met de volgende URL: http://www.internetconsultatie.nl/diverseuitvoeringsbesluiten
De consultatietermijn loopt tot 23 december 2016.