Aanpassing eindexamenbesluit vo (EBVO) voor de versterking van de schoolexaminering gaat in per 1 augustus 2021

-

In 2018 en 2019 is ophef ontstaan rondom de eindexamens. Het bleek dat leerlingen het schoolexamen (SE) niet voldoende hadden afgerond voor de start van de centrale examens (CE). Onderzoeken die uitgevoerd zijn naar aanleiding van deze incidenten lieten zien dat er kwetsbaarheden zijn in de kwaliteitsborging van het schoolexamen. De examenincidenten waren een wake-up call voor het veld en scholen hebben samen met de VO-raad actie ondernomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen in de regelgeving ondersteunen deze ontwikkeling. De wijzigingen in het eindexamenbesluit vo (hierna: EBVO) regelen op hoofdlijnen de volgende vier dingen:

  • Het wordt verplicht voor vo-scholen om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.
  • In het EBVO worden de taken van de examensecretaris verduidelijkt en wordt de verplichting opgenomen om de taakomschrijving voor de examensecretaris binnen de school vast te leggen, met als doel om zijn of haar positie te versterken.
  • Er worden twee aanpassingen gedaan rondom het programma van toetsing en afsluiting (PTA):
    • Het wordt verplicht dat in het PTA duidelijk wordt gemaakt wat de samenhang is tussen (verplichte) examenstof en de toetsen in het PTA.
    • Er wordt verduidelijkt hoe het PTA tot stand moet komen, en hoe deze (in uitzonderlijke gevallen) nog na 1 oktober kan worden aangepast.
  • Het wordt verplicht dat scholen de schoolexamen resultaten, inclusief onderliggende cijfers, uitreiken aan leerlingen voor de start van de centrale examen in de vorm van een ondertekend document. De afronding van de schoolexamen wordt op deze manier duidelijk gemarkeerd.

Deze maatregelen gelden vanaf 1 augustus 2021.

Voor meer informatie en antwoord op de meest voorkomende vragen zie rijksoverheid.nl.

Besluit Eindexamens, Servicedocument en Maartaanvulling

-

Dinsdag 16 maart is een nieuwe versie van het Besluit eindexamens gepubliceerd. Daarbij is ook een hernieuwd Servicedocument toegevoegd. Dit is een nadere toelichting op de aangekondigde maatregelen en sluit aan op het Besluit eindexamens 2021.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021

Besluit Eindexamens 2021

Op donderdag 18 maart is bovendien de Maartaanvulling gepubliceerd.
https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021

 

11 Maart: Webinar van PLEXS, VO-raad en Examenloket over het besluit centrale examens 2021.

-

Op donderdagmiddag 11 maart, van 14.00 – 15.00 uur, organiseert de VO-raad met Examenloket en PLEXS, een technisch webinar over het besluit centrale examens 2021. Het kosteloze webinar is bedoeld voor schoolleiders, teamleiders, examensecretarissen en leden van de examencommissie die informatie willen over het huidige besluit en/of daar vragen over hebben. Bij aanmelding kunt u uw vragen insturen, die vervolgens zo veel als mogelijk beantwoord zullen worden in het webinar.

Voor meer informatie en aanmelding, kijk op:

https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/technisch-webinar-over-besluit-centrale-examens-2021

Examens gaan door, de Kamerbrief en het servicedocument gepubliceerd

-

12 februari heeft de minister van OCW bekend gemaakt dat examens in het VO doorgaan.

In een Kamerbrief zijn de aanvullende maatregelen aangekondigd, inclusief een servicedocument.

Aanvulling_besluit_eindexamen_voortgezet_onderwijs_2021

servicedocument-eindexamens-corona

Januari-aanvulling op de Septembermededeling

-

Op Examenblad zijn mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo gepubliceerd.(Septembermededeling en Januari-aanvulling)

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021

 

Servicedocument examens 2021

-

Informatie voor scholen over het eindexamen in schooljaar 2020-2021. Toelichting van de aangekondigde maatregelen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021

 

 

Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

-

Vandaag heeft de minister het besluit eindexamen vo gepubliceerd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/16/besluit-eindexamen-voortgezet-onderwijs-2021

 

Belangrijke punten hieruit:

Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken. Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt hiervoor uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden vindt bovendien een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak. Ook krijgen alle leerlingen in het regulier onderwijs, vavo en diplomakandidaten van het staatsexamen een extra herkansing voor een centraal examen.

Servicedocument funderend onderwijs coronavirus covid-19

-

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedocument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19

Kamerbrief over stand van zaken november 2020 eindexamen VO 2021

-

Vandaag heeft de minister in de Kamerbrief Eindexamen VO 2021: stand van zaken november een maatregel bekend gemaakt over de examinering van het beroepsgerichte profielvak. Daarnaast kondigt de minister een volgende Kamerbrief aan met duidelijkheid over de volle breedte van het eindexamen, de avo-vakken en het staatsexamen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/kamerstukken/2020/11/20/eindexamen-vo-2021-stand-van-zaken-november-2020

Collegiale consultatie

-

Als eindexamensecretaris ben je de vraagbaak voor de schoolleiding en voor collega’s. Maar je wilt weleens aan andere eindexamensecretarissen vragen waar zij tegenaan lopen, of zij adviezen en/of voorbeelden van een goede aanpak hebben en hoe zij de kwaliteit van de schoolexaminering borgen. Of wil je een collega helpen door mee te kijken, te luisteren en tips te geven? Hoe vind je die andere eindexamensecretaris?

Ter uitvoering van de achtste actielijn ter versterking van de schoolexaminering heeft de VO-raad een handreiking opgesteld voor scholen zodat zij zelf een collegiale consultatie kunnen uitvoeren.

Om scholen behulpzaam te zijn bij het zoeken naar een school die openstaat voor collegiale consultatie, zijn er vanuit het programma Voortgezet leren (eenmalig) middelen ter beschikking gesteld. PLEXS is bereid gevonden de aanmelding en het met elkaar in contact brengen van de betreffende scholen te verzorgen.

Het is de bedoeling dat een schoolleider en de examensecretaris de collegiale consultatie uitvoeren. De scholen bepalen zelf de vorm en inhoud van deze collegiale consultatie. Zij maken onderling afspraken over de omvang van de consultatie en onderwerpen die worden geagendeerd. Ook of er fysiek schoolbezoek plaatsvindt of de consultatie digitaal gebeurt, is aan de scholen zelf.

Aanmelden voor de collegiale consultatie is tot 9 oktober mogelijk via deze link