VO-raad heeft een handreiking voor examencommissies gepubliceerd

-

De handreiking is bedoeld om de leden van examencommissies, maar ook het bevoegd gezag, de directeuren en de examensecretarissen, te ondersteunen bij het inrichten, positioneren en doorontwikkelen van een effectieve examencommissie.

De handreiking is samengesteld op basis van de wet- en regelgeving, de keuzes die scholen maken en de vragen van scholen bij de inrichting en ontwikkeling van de examencommissie. Er staan ook enkele praktische instrumenten in de handreiking. Deze kunnen van pas komen bij de wettelijk verplichte jaarlijkse evaluatie van de kwaliteit schoolexaminering en het jaarlijkse advies dat de examencommissie aan het bevoegd gezag en de directeur dient te geven over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen.

https://www.vo-raad.nl/nieuws/handreiking-examencommissie-vo-beschikbaar

 

Leren voor het examen

-
De website lerenvoorhetexamen.nl is vorig jaar door Kennisnet ontwikkeld op verzoek van het Ministerie van OCW. Uit het voorgaande jaar weten we dat leerlingen enorm geholpen waren met ‘Leren voor het examen’. Alleen wisten nog niet alle leerlingen de website al goed te vinden. Om ervoor te zorgen dat de site bekend is bij alle leerlingen die deze ondersteuning kunnen gebruiken, vragen we examensecretarissen en docenten om hun leerlingen (en ouders) op de website ‘Leren voor het examen’ te wijzen. Wij weten dat leerlingen de website vertrouwen en gaan gebruiken zodra deze in Magister staat en/of in de klas wordt aanbevolen door de docent.
De website wordt ondersteund door VVVO, FvOv, het LAKS, CvTE, het ministerie van OCW en Cito.

Waarom deze website?
Door schoolsluitingen en hybride onderwijs hebben sommige leerlingen minder lesuren gehad dan voor corona normaal was. Ook tijdens de aankomende examenperiode kunnen docenten en leerlingen nog steeds in quarantaine moeten vanwege een coronabesmetting. Uit onderzoek weten wij dat leerlingen op zoek gaan naar extra ondersteuningsmogelijkheden. Hierbij worden zij overspoeld door commerciële examensites en dure examentrainingen. Niet voor iedere leerling (en ouder) is dit betaalbaar.
In opdracht van het Ministerie van OCW is daarom de website Leren voor het Examen in het leven geroepen: een plek waar al het oefen- en leermateriaal voor de examens kosteloos wordt aangeboden.
‘Leren voor het examen’ is er niet alleen voor de leerling. Docenten vinden er namelijk alle relevante informatie per vak, domein en subdomein, aangevuld met video’s en oefenexamens. De materialen zijn vrij toegankelijk en te gebruiken als lesvoorbereiding. Op de site is ook het volgende te vinden:
  • Verkorte syllabi, met vereenvoudigde begrippen- en onderwerpenlijst
  • Uitlegvideo’s van bekende YouTube-docenten
  • Uitlegvideo’s over moeilijke examenvragen
  • Oude examens om te oefenen
  • Toegang tot examenstof
  • ExamenBoosters voor de laatste voorbereidingen

Technisch webinar over besluit centrale examens 2022 op woensdag 16 februari 2022

-
Tijdens dit online webinar op woensdag 16 februari 2022, van 15.00 tot 16.00 uur nemen we u mee in de maatregelen rondom de examinering 2022. Daarbij gaan we in op – vooraf ingestuurde – vragen en op aandachtspunten specifiek voor examensecretarissen.

De verschillende onderdelen worden gezamenlijk verzorgd door de VO-raad, Examenloket en PLEXS.

Het online webinar (via Zoom) is bedoeld voor schoolleiders, teamleiders, examensecretarissen en leden van examencommissies die informatie willen over de besluiten en/of daar vragen over hebben en is kosteloos.

Aanmelden kan via: Inschrijfformulier webinar

Examenleerling mag toch een onvoldoende ‘duimen’

-

Examenkandidaten mogen ook dit schooljaar één vak niet mee laten tellen voor hun examen. Dat heeft de nieuwe onderwijsminister Wiersma vandaag besloten.

Het aangepaste servicedocument wordt binnenkort gepubliceerd.

Minister publiceert examenmaatregelen voor 2022!

-

Op 17 december 2021 heeft minister Slob aanvullende maatregelen voor het examenjaar 2022 bekend gemaakt. Eindexamenkandidaten krijgen ook dit schooljaar een extra herkansing. Ook komt er weer de mogelijkheid om hun examens te spreiden over twee tijdvakken, waardoor ze meer voorbereidingstijd hebben. Het eerste eindexamentijdvak is van 12 mei tot en met 30 mei, het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak overhevelen.

Daarnaast komt er een derde tijdvak, die loopt van 5 tot en met 8 juli.

Hieronder vindt u het besluit van de Minister en het bijbehorende servicedocument.

Besluit_eindexamen_voortgezet_onderwijs_2022

Servicedocument examens 2021-2022 versie 17 december 2021

Examenmonitor 2021 gepubliceerd

-

De examenmonitor 2021 is gepubliceerd door het ministerie van OCW.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z18822&did=2021D40440

 

Uitnodiging onderzoek CvTE

-

Op verzoek van CvTE plaatsen wij hier een uitnodiging voor een onderzoek.

CvTE zoekt 10 personen:

  • contactpersonen examencommissie en/of examensecretaris
  • docenten eindexamenklassen

voor een onderzoek naar de ervaringen van betrokken vo-scholen rond de
informatievoorziening van CvTE.

De uitgebreide informatie vind je hier: Uitnodiging onderzoek College voor Toetsen en Examens

Aanmelden kan via de volgende link: https://mijncvte.officeheart.nl/nl/Evaluation/Poll/306

 

Septembermededeling gepubliceerd

-

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2022’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2022’ gepubliceerd, met daarin alle relevante informatie over de centrale examens 2022 voor zowel examensecretarissen als docenten opgenomen.

 

congres en ALV PLEXS OP 7 maart 2022!

-
Eenmaal per jaar nodigen wij al onze leden uit voor het landelijke congres, waar tevens de algemene ledenvergadering van PLEXS wordt gehouden. Het congres wordt ingevuld door tientallen workshops van ketenpartners en ervaringsdeskundigen op het terrein van examinering in het voortgezet onderwijs en vavo.

Het volgende congres zal worden gehouden op maandag 7 maart 2022.
De uitnodiging en invulling van het programma zal in januari worden verstuurd.

Deze datum is een week verschoven in verband met het Examenfestival vmbo, waaraan veel collega’s als docent deelnemen en waar PLEXS ook aan meewerkt.

Verplichte tweede correctie BB- EN KB-flex

-

Vanaf schooljaar 2021-2022 is tweede correctie een verplicht onderdeel van BB- en KB-flex. Dat betekent dat de scholen die de BB- en KB-flex examens afnemen zelf verantwoordelijk zijn voor het laten verrichten van eerste en tweede correctie. De scholen kunnen daarvoor docenten inschakelen uit de eigen school, maar het kunnen ook correctoren zijn van een andere school binnen hetzelfde bestuur of een school uit de regio.

CvTE heeft het besluit genomen na een succesvolle pilot in dit examenjaar. Voor een beschrijving van de werkwijze zie hoofdstuk 7 van de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2021’. De rapportage over de pilot tweede correctie bij BB- en KB-flex vindt u op Examenblad.nl.

Meer informatie over het systeem van eerste en tweede correctie krijgt u in september via de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2022’ en via de Septembermededeling op Examenblad.nl.