Uitnodiging onderzoek CvTE

-

Op verzoek van CvTE plaatsen wij hier een uitnodiging voor een onderzoek.

CvTE zoekt 10 personen:

  • contactpersonen examencommissie en/of examensecretaris
  • docenten eindexamenklassen

voor een onderzoek naar de ervaringen van betrokken vo-scholen rond de
informatievoorziening van CvTE.

De uitgebreide informatie vind je hier: Uitnodiging onderzoek College voor Toetsen en Examens

Aanmelden kan via de volgende link: https://mijncvte.officeheart.nl/nl/Evaluation/Poll/306

 

Septembermededeling gepubliceerd

-

Vandaag zijn de ‘Septembermededeling over de eindexamens 2022’ en de ‘Activiteitenplanning centrale examens 2022’ gepubliceerd, met daarin alle relevante informatie over de centrale examens 2022 voor zowel examensecretarissen als docenten opgenomen.

 

congres en ALV PLEXS OP 7 maart 2022!

-
Eenmaal per jaar nodigen wij al onze leden uit voor het landelijke congres, waar tevens de algemene ledenvergadering van PLEXS wordt gehouden. Het congres wordt ingevuld door tientallen workshops van ketenpartners en ervaringsdeskundigen op het terrein van examinering in het voortgezet onderwijs en vavo.

Het volgende congres zal worden gehouden op maandag 7 maart 2022.
De uitnodiging en invulling van het programma zal in december worden verstuurd.

Deze datum is een week verschoven in verband met het Examenfestival vmbo, waaraan veel collega’s als docent deelnemen en waar PLEXS ook aan meewerkt.

Verplichte tweede correctie BB- EN KB-flex

-

Vanaf schooljaar 2021-2022 is tweede correctie een verplicht onderdeel van BB- en KB-flex. Dat betekent dat de scholen die de BB- en KB-flex examens afnemen zelf verantwoordelijk zijn voor het laten verrichten van eerste en tweede correctie. De scholen kunnen daarvoor docenten inschakelen uit de eigen school, maar het kunnen ook correctoren zijn van een andere school binnen hetzelfde bestuur of een school uit de regio.

CvTE heeft het besluit genomen na een succesvolle pilot in dit examenjaar. Voor een beschrijving van de werkwijze zie hoofdstuk 7 van de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2021’. De rapportage over de pilot tweede correctie bij BB- en KB-flex vindt u op Examenblad.nl.

Meer informatie over het systeem van eerste en tweede correctie krijgt u in september via de brochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2022’ en via de Septembermededeling op Examenblad.nl.

Aanpassing eindexamenbesluit vo (EBVO) voor de versterking van de schoolexaminering gaat in per 1 augustus 2021

-

In 2018 en 2019 is ophef ontstaan rondom de eindexamens. Het bleek dat leerlingen het schoolexamen (SE) niet voldoende hadden afgerond voor de start van de centrale examens (CE). Onderzoeken die uitgevoerd zijn naar aanleiding van deze incidenten lieten zien dat er kwetsbaarheden zijn in de kwaliteitsborging van het schoolexamen. De examenincidenten waren een wake-up call voor het veld en scholen hebben samen met de VO-raad actie ondernomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen in de regelgeving ondersteunen deze ontwikkeling. De wijzigingen in het eindexamenbesluit vo (hierna: EBVO) regelen op hoofdlijnen de volgende vier dingen:

  • Het wordt verplicht voor vo-scholen om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.
  • In het EBVO worden de taken van de examensecretaris verduidelijkt en wordt de verplichting opgenomen om de taakomschrijving voor de examensecretaris binnen de school vast te leggen, met als doel om zijn of haar positie te versterken.
  • Er worden twee aanpassingen gedaan rondom het programma van toetsing en afsluiting (PTA):
    • Het wordt verplicht dat in het PTA duidelijk wordt gemaakt wat de samenhang is tussen (verplichte) examenstof en de toetsen in het PTA.
    • Er wordt verduidelijkt hoe het PTA tot stand moet komen, en hoe deze (in uitzonderlijke gevallen) nog na 1 oktober kan worden aangepast.
  • Het wordt verplicht dat scholen de schoolexamen resultaten, inclusief onderliggende cijfers, uitreiken aan leerlingen voor de start van de centrale examen in de vorm van een ondertekend document. De afronding van de schoolexamen wordt op deze manier duidelijk gemarkeerd.

Deze maatregelen gelden vanaf 1 augustus 2021.

Voor meer informatie en antwoord op de meest voorkomende vragen zie rijksoverheid.nl.

Besluit Eindexamens, Servicedocument en Maartaanvulling

-

Dinsdag 16 maart is een nieuwe versie van het Besluit eindexamens gepubliceerd. Daarbij is ook een hernieuwd Servicedocument toegevoegd. Dit is een nadere toelichting op de aangekondigde maatregelen en sluit aan op het Besluit eindexamens 2021.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021

Besluit Eindexamens 2021

Op donderdag 18 maart is bovendien de Maartaanvulling gepubliceerd.
https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021

 

11 Maart: Webinar van PLEXS, VO-raad en Examenloket over het besluit centrale examens 2021.

-

Op donderdagmiddag 11 maart, van 14.00 – 15.00 uur, organiseert de VO-raad met Examenloket en PLEXS, een technisch webinar over het besluit centrale examens 2021. Het kosteloze webinar is bedoeld voor schoolleiders, teamleiders, examensecretarissen en leden van de examencommissie die informatie willen over het huidige besluit en/of daar vragen over hebben. Bij aanmelding kunt u uw vragen insturen, die vervolgens zo veel als mogelijk beantwoord zullen worden in het webinar.

Voor meer informatie en aanmelding, kijk op:

https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/technisch-webinar-over-besluit-centrale-examens-2021

Examens gaan door, de Kamerbrief en het servicedocument gepubliceerd

-

12 februari heeft de minister van OCW bekend gemaakt dat examens in het VO doorgaan.

In een Kamerbrief zijn de aanvullende maatregelen aangekondigd, inclusief een servicedocument.

Aanvulling_besluit_eindexamen_voortgezet_onderwijs_2021

servicedocument-eindexamens-corona

Januari-aanvulling op de Septembermededeling

-

Op Examenblad zijn mededelingen over de eindexamens 2021 voor vwo, havo en vmbo gepubliceerd.(Septembermededeling en Januari-aanvulling)

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021

 

Servicedocument examens 2021

-

Informatie voor scholen over het eindexamen in schooljaar 2020-2021. Toelichting van de aangekondigde maatregelen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/12/16/servicedocument-examens-2021