Workshops Congres maandag 5 februari 2018

-

NB: Workshops zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen en afhankelijk van inschrijving.

A. Cito – Vernieuwing van de beroepsgerichte examinering

Met de invoering van de nieuwe profielvak cspe’s worden er minder programma’s centraal geëxamineerd. Het aantal examenprogramma’s dat voor de beroepsgerichte vakken centraal geëxamineerd wordt daalt tot 9. Het aantal examens dat per te examineren profielvak (per leerweg en afnameperiode) wordt aangeboden, zal echter verdubbelen. Van elk profielvak cspe worden namelijk vanaf 2018 een rode en een blauwe variant aangeboden. In deze workshop komen kort nog even de overwegingen bij deze vernieuwing aan de orde. Verder zal er worden ingegaan op de logistiek en organisatie van het cspe met rode en blauwe variant en hoe daarmee de herkansing van het cspe kan worden ingevuld. Een groot deel van de workshop zal worden besteed aan een hulpmiddel dat scholen in staat stelt om na een herkansing de N-term en omzettingstabel van een combinatie van onderdelen uit de rode en de blauwe variant te berekenen.

 B. Cito – De ontwikkeling van een eindexamen

Hoe komt een examen tot stand? In deze workshop wordt expliciet ingegaan op de betrokkenheid van docenten bij de totstandkoming van de examens. Tevens worden de doelen geschetst van het project “IEDERS EXAMEN” om de docentbetrokkenheid te vergroten. Een (wiskunde) examen in verschillende fases zal in deze workshop als leidraad gebruikt worden.

 C. Cito – Halen en brengen

In deze workshop gaan we in op wat Cito allemaal doet met de data die o.a. via het programma Wolf verzameld wordt. Primair is die informatie natuurlijk bedoeld om de normeringsbeslissingen te ondersteunen. Er wordt echter veel meer mee gedaan en daar wordt ook via de diverse kanalen over gerapporteerd. In deze workshop proberen we daar een zo compleet mogelijk beeld van te geven.
Aan de orde komen: Evaluatie van de kwaliteit van de vragen en de examens; De groepsrapportages; De groepsrapportage in excel; Betekenis geven aan cijfers; en Mix en meet voor de moderne vreemde talen

 D. Cito – Webbased Wolf 2018

In 2017 is een succesvolle pilot uitgevoerd met webbased Wolf. In 2018 wordt derhalve alleen nog maar de webbased Wolf aangeboden.
In deze workshop wordt de webbased Wolf gedemonstreerd en worden nieuwe functionaliteiten aan de orde gesteld. De ambitie is om de gegevensuitwisseling tussen Wolf en het leerlingadministratiesysteem te vergemakkelijken.

 E. Cito – Normering

Voor de normering van de centrale eindexamens is altijd volop aandacht in de media.
Er wordt zowel beweerd dat de exameneisen worden opgeschroefd en dat de hogere cijfers voor het CE het gevolg zijn van lagere eisen per vak.
In deze workshop komt aan bod hoe examens genormeerd worden en hoe de gegevens die via Wolf daarbij gebruikt worden.

 F. Examenloket – Nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

Aan de orde komen in ieder geval:
• Gebruik voorlopige cijferlijst voor overstap naar vavo na eerste jaar gespreid examen
• Nieuw examenprogramma ckv (per 1-8-2017)
• Nieuw examenprogramma bedrijfseconomie (ipv m&o)
• Symbiose voor alleen het beroepsgerichte vak met vso

 G. SOMtoday – Haal het maximale eruit

Somtoday stelt docenten in staat om het maximale uit iedere leerling te halen. De set van webapplicaties en diensten verlaagt de administratieve druk en geeft inzicht in de ontwikkeling van de leerling. Somtoday ondersteunt de school op het gebied van leren, leermiddelen en leeradministratie. Maak (nader) kennis met deze ICT-toepassing van Topicus.

 H. AOC-raad – Wat moet en wat mag rondom examinering nieuw vmbo?

Het nieuwe vmbo heeft veel losgemaakt als het gaat om examinering. Wat moet je als examensecretaris weten nu de nieuwe beroepsgerichte vmbo-programma’s zijn ingevoerd? Tijdens deze workshop ontvang je antwoorden op vragen als: Wanneer moeten de cijfers van de schoolexamens worden aangeleverd? Hoe interpreteer je de nieuwe slaag-/ zakregeling? Wanneer is een leerling wel/niet geslaagd? Wanneer mogen BB en KB kandidaten die het cspe in leerjaar 3 doen herkansen? Hoe ziet de cijferlijst eruit? Natuurlijk is er ook ruimte om je eigen vragen te stellen!

 I. AOC-raad – Schoolexamenbank vmbo

Met de invoering van de nieuwe beroepsgerichte vmbo-programma’s is de kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo steeds belangrijker geworden. Alle beroepsgerichte keuzevakken worden met een schoolexamen afgesloten en komen met een apart cijfer op de eindlijst van de leerling te staan. Schoolexamenbank vmbo heeft tot doel om vmbo-scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van kwalitatief goede schoolexamens. Naast toetsitems bevat de bank toetsmatrijzen en beoordelingsvoorschriften, met behulp waarvan complete, valide, schoolexamens samengesteld kunnen worden. Met behulp van de bank kunnen schoolexamens op papier (van de school) of digitaal afgenomen worden.
Wat zijn de voordelen van de Schoolexamenbank vmbo voor uw school? Tijdens de workshop krijgt u antwoord op deze vraag en ontvangt u alle informatie over de bank. Ook krijgt u een demonstratie van de mogelijkheden van de Schoolexamenbank vmbo.

 J. OKM – Informeel leiderschap

Verdieping en verbreding van informeel leiderschap. In de samenwerking op school met de leerling administratie, docenten, mentoren en zelfs met teamleiders is het op veel scholen aan de examensecretaris om de touwtjes omtrent de examens in handen te houden en dus informeel leiding te geven. Ook hebben examensecretarissen de beschikking over heel veel data en gegevens. Deze gegevens kan je gebruiken om op een proactieve manier samen met je collega’s te zoeken naar verbetermogelijkheden binnen je school.

 K. INSPECTIE – Inspectie en examens

Welke taak heeft de inspectie bij de examens en welke vragen/verzoeken worden door de inspectie behandeld. We merken dat dit nog steeds niet voor iedereen helder is.

 L. INSPECTIE – Conflicten 

We gaan hier verder in op conflicten die tijdens de examens kunnen ontstaan en hoe de school hiermee om kan of dient te gaan.

 M. CvTE – Pre- en testcorrectie

Welke mogelijke voor –en nadelen kleven er aan het organiseren van pre- en testcorrectie vanuit het perspectief van het schoolbestuur/de examensecretaris? En als deze plussen en minnen boven tafel zijn gekomen: hoe ‘verkopen’ wij als CvTE deze pre- en testcorrectie zo goed mogelijk aan scholen/examensecretarissen?

 N. CvTE – Staatsexamens VO

Wat kan staatsexamens  vo voor uw leerlingen betekenen? Onder meer examen doen in een extra vak dat uw school niet aanbiedt, een mogelijkheid voor gezakte leerlingen een diploma te behalen, diplomaverbetering.

 O. CvTE – Leerlingen met een beperking

U krijgt inzicht in de vele mogelijkheden die er zijn, om met een leerling met een beperking  bij toetsen en examens rekening te houden.
Dit alles binnen wet- en regelgeving en de kaders van het CvTE.

 P. CvTE – Alle examens digitaal?

Digitale centrale examens zijn al helemaal ingeburgerd in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
De cspe’s in de beroepsgerichte vakken bevatten zonder uitzondering een of meer ict-toepassingen. Bij diverse kunstvakken worden de centrale examens op de computer afgenomen. Bij papieren centrale examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. Wordt het centraal examen gedigitaliseerd of blijven we vasthouden aan de papieren centrale examens uit de twintigste eeuw? Jan Kastelein en André Coenders van het CvTE gaan graag met u in gesprek over de (on)mogelijkheid en de (on)wenselijkheid van digitalisering van het centraal examen.

 Q. OCW – Wet- en regelgeving met betrekking tot examens

In deze workshop krijg je de kans om vragen te stellen over de (wijzigingen en onduidelijkheden in) wet- en regelgeving rond examens. Daarnaast geeft het ministerie een inkijkje in wat er (politiek) speelt op het onderwerp examinering.

 R. VO-raad – Protocollen centrale examens 2018, m.n. correctiewerk

Het is belangrijk dat rond het examen zoveel mogelijk van te voren is geregeld wat geregeld kan worden, voorbereiding dus!

In deze bijdragen zal met elkaar worden besproken welke aandachtspunten van belang zijn voor de centrale examens, met speciale aandacht voor de gang van zaken rondom de correcties.

 S. Magister – Cijferadministratie

In deze workshop van Magister zal de examensecretaris die maar zijdelings betrokken is bij de cijferinvoer in de examenmodule van Magister (omdat de administratie dit doet) de belangrijkste ins en outs van de examenmodule leren kennen.

 T. Magister – Examenmodule

In deze workshop van Magister zal voor de examensecretaris die zelf met de examenmodule van Magister werkt nuttige informatie aan bod komen over veel gemaakte fouten en tips en trucs om er nog meer uit te kunnen halen. Ook kunnen hier vragen gesteld worden.

 U. KPC Groep – Werkdruktemakers

In de beroepsbevolking ervaart een op de drie werkenden werkdruk. In het onderwijs ligt dit getal nog veel hoger. Bijna 2 op de 3 werkenden geeft aan last te hebben van (hoge) werkdruk. Redenen genoeg om dit vraagstuk aan te pakken. Werkdruk gaat immers ten koste van welbevinden, gezondheid en werksfeer. Wat is werkdruk precies en wat doe je er aan of juist tegen? In deze workshop reiken we perspectieven, inzichten en strategieën aan om uit bestaande paradigma’s te stappen. Want werkdruk(temakers) kun je echt te lijf.

 V. Cascade Advocaten – Tips en tricks inhoud examenreglement 

In deze workshop komt aan bod wat er wettelijk gezien minimaal in een examenreglement en PTA moet staan. Ook wat vanuit juridisch perspectief wel en vooral niet verstandig is om op te nemen, wordt besproken. Verder bespreken we wat in je eigen praktijk goed werkt en waar je tegenaan loopt in het examenreglement van je eigen school. En welke jurisprudentie er op dit vlak is. Neem het eigen examenreglement mee naar de workshop!