Geef je mening over de concept-regeling Examenbesluit!

-

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil het Eindexamenbesluit VO (EBVO) aanpassen m.b.t de versterking van de kwaliteit schoolexaminering. Aandachtspunten hierbij zijn:

(1) aanscherpen en aanvullen vereisten examenreglement en pta;
(2) verplichten examencommissie voor vo-scholen;
(3) verduidelijking en versterking rol examensecretaris;
(4) aanscherpen eisen rondom het uitreiken schoolexamenresultaten aan kandidaten.

De concept-regeling staat nu gepubliceerd. Door middel van internetconsultatie kan hierop een reactie gegeven worden.

De concept-regeling is hier te vinden:
https://www.internetconsultatie.nl/ebvoschoolexamens