Agenda ALV 5 februari 2018

-

ALGEMENE LEDENVERGADERING

5  februari 2018

AGENDA

1. Opening  

2. Jaarrede door de voorzitter  

3. Verslag ALV van 13 maart 2017 en de extra ALV van 6 november 2017

De stukken zijn te vinden op de website van PLEXS. 
4. Bestuurssamenstelling  

5. Regiocontactpersonen

6. Financiën  

a. Financieel jaarverslag 2017

b. Kascontrole en verkiezing kascontrolecommissie  

7. Begroting en contributie 

a. Begroting 2018 / 2019  

b. Contributie 2019 e.v.  

8. Rondvraag 

Mail uw vragen uiterlijk vrijdag 2 februari naar bestuur@plexs.info. 

9. Opening congres